Az alapképzési szak megnevezése: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (Agribusiness and Rural Development Management) BSc

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) fokozat
  • szakképzettség: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agribusiness and Rural Development Management

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: nappali és levelező tagozaton is 6+1 félév

Specializációk nappali és levelező tagozaton:

  • vidéki turizmus (létszámfüggő) 
  • terület- és településfejlesztés (létszámfüggő)

A képzés célja: olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. 

A szak nappali tagozaton duális típusú képzési formában is elérhető!

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: A szak elvégzése után lehetőséged van teljes kreditérték beszámításával megkezdeni Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc képzésünket, vagy a kreditek részben beszámíthatók a Kertészmérnöki MSc képzésünkön. 

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

A képzés felépítése 

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel) vagy aláírás megszerzése.  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szakon végzettek el tudnak helyezkedni: a vidéki térségek fejlesztésével foglalkozó intézményeknél, szervezeteknél, cégeknél; mezőgazdasági vállalkozásoknál; szakigazgatási és szaktanácsadói feladatokat ellátó intézményeknél, szervezeteknél. 


Információ

Szakfelelős: Dr. habil. Hoyk Edit egyetemi docens
Telefon: +36 76 516 343
E-mail: hoyk.edit@nje.hu

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 10.