Az alapképzési szak megnevezése: Mezőgazdasági mérnöki (Agricultural Engineering) BSc

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) fokozat
 • szakképzettség: mezőgazdasági agrármérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: nappali és levelező tagozaton is 6+1 félév

Specializációk nappali és levelező tagozaton (2021. szeptemberétől):

 • fenntartható gazdálkodás (létszámfüggő)
 • növényvédelem (létszámfüggő)

A képzés célja: A szak képzési célja, olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a mezőgazdaság műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és azokhoz kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek. Ezen felül magas szintű természettudományi, speciális műszaki és gazdasági ismeretek birtokában képesek a termelés, a gazdálkodás területén üzemi körülmények között vagy saját vállalkozásukban értéket termelni. A végzett mérnökök képesek a helyi erőforrások optimális és fenntartható felhasználását biztosító termelő, elosztó, szervező és irányító-szabályozó jellegű feladatok ellátására, így alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Végzett hallgatóink képesek a mezőgazdasági EU normák értelmezésére, programok tervezésére és megoldására, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak termelési lehetőségeinek felmérésére, a vállalkozás fejlesztéséhez szükséges projektek megírására, koordinálására. 

A szak nappali tagozaton duális típusú képzési formában is elérhető!

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: A szak elvégzése után lehetőséged van teljes kreditérték beszámításával megkezdeni a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc képzésünket, vagy a kreditek részben beszámíthatók a Kertészmérnöki MSc képzésünkön. 

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

A képzés felépítése 

Mezőgazdasági mérnöki BSc - nappali 2017-től

Mezőgazdasági mérnöki BSc - levelező 2017-től

Mezőgazdasági mérnöki BSc - nappali 2021/2022. tanévtől

Mezőgazdasági mérnöki BSc- levelező 2021/2022. tanévtől

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel) vagy aláírás megszerzése.  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

 A mezőgazdasági mérnök alapszakot Neked ajánljuk, ha

 • szívesen részt vennél egy színvonalas, naprakész, az agrárágazat újra perspektivikus termelési területeivel foglalkozó felsőfokú képzésben,
 • szívesen bővítenéd ismereteidet természettudományi és agrártudományi területen,
 • az agrártermelés, növénytermesztés, állattenyésztés tevékenysége és a vidéki kultúra közel áll hozzád,
 • érdekel, hogyan lehet megvalósítani az ökológiai gazdálkodást és a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelést,
 • megtanulnád, hogyan lehet a környezetedben lévő mezőgazdasági vállalkozás tevékenységét fejleszteni, jövedelmezőségét javítani.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett diplomával?

 • Egyéni gazdaságokban,
 • növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági részvénytársaságoknál és Kft-knél,
 • vetőmag és műtrágya, mezőgazdasági gép és növényvédőszer forgalmazó vállalatoknál,
 • indíthatsz saját vállalkozást
 • termelői értékesítő szervezeteknél
 • a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakigazgatási szerveknél,
 • szaktanácsadói hálózatoknál,
 • kutatóintézetekben, stb.
   

Információ

Szakfelelős: Dr. Hüvely Attila főiskolai docens
Telefon: +36 76 517 661
E-mail: huvely.attila@nje.hu

 

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység
Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefonszám: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 10.