Az alapképzési szak megnevezése: Kertészmérnöki (Horticultural Engineering) BSc

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) fokozat
  • szakképzettség: kertészmérnöki
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: nappali és levelező tagozaton is 6+1 félév

Specializációk nappali és levelező tagozaton (2021. szeptemberétől):

  • zöldipari és precíziós kertész (létszámfüggő)
  • díszkertész és növényalkalmazási (létszámfüggő)
  • fenntartható zöldségtermesztési (létszámfüggő)
  • integrált gyümölcstermesztési (létszámfüggő)
  • szőlőtermesztés és borturizmus (létszámfüggő)

A képzés célja:

A jelentősen megújított képzésünk célja, olyan korszerű szemlélettel rendelkező szakemberek oktatása, akik ismerik a kertészeti termelésben alkalmazott precíziós technológiákat és a fenntartható gazdálkodás sajátosságait. A hallgatók tanulmányaik során elsajátítják a környezettudatos díszkertészethez és növényalkalmazáshoz szükséges tudást; az integrált gyümölcstermesztés sajátosságait; korszerű szőlőtermesztési ismeretket szereznek és megismerik a borturizmus sokrétű tartalmát, gyakorlati megvalósítását; elsajátítják a precíziós zöldségtermesztési eljárásokat. A hallgatóink gyakorlati képzése a partner cégek korszerű üzemeiben valósul meg, ahol a kertészeti termelés széles spektrumával találkozhatnak. A megújult képzésre jelentkező hallgatók már öt szakirány/specializáció közül választhatnak, ami segíti őket a kertészmérnök képzésen belül választott szakterület elmélyültebb megismerésében. A szak nappali tagozaton duális típusú képzési formában is elérhető!

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: A szak elvégzése után lehetőséged van teljes kreditérték beszámításával megkezdeni Kertészmérnöki MSc képzésünket, vagy a kreditek részben beszámíthatók a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc képzésünkön. 

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

A képzés felépítése

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel) vagy aláírás megszerzése.  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

A kertészmérnöki BSc szakon végzettek el tudnak helyezkedni: kertészeti vállalkozásoknál, városgazdasági társaságoknál, önkormányzatoknál, botanikus kertekben, növényvédelemmel foglalkozó vállalkozásoknál, kutatóintézetekben, szaktanácsadói feladatokat ellátó intézményeknél, szervezeteknél. 

Információ

Szakfelelős: Dr. Kiss Tímea főiskolai docens
Telefon: +36 76 516 328
E-mail: kiss.timea@nje.hu
 

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 10.