A mesterképzési szak megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural Development Engineering) MSc

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
  • szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.
  • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
  • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzés célja: olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

A képzés felépítése 


A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel) vagy aláírás megszerzése.  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

A vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szakon végzettek el tudnak helyezkedni: a vidéki térségek fejlesztésével foglalkozó intézményeknél, szervezeteknél, cégeknél; mezőgazdasági vállalkozásoknál; szakigazgatási és szaktanácsadói feladatokat ellátó intézményeknél, szervezeteknél. A diploma megszerzése után doktori iskolában is folytathatók a tanulmányok.

INFORMÁCIÓK

Felvételi elbeszélgetés - információk

Témakörei

Kredit elismerési kérelem

Kredit elismerési kérvény melléklete

Szakfelelős: Dr. habil. Hoyk Edit egyetemi docens
Telefon: +36 76 516 343
E-mail: hoyk.edit@nje.hu


Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység

Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 10.