A mesterképzési szak megnevezése: kertészmérnöki (Horticultural Engineering) MSc

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles kertészmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kertészmérnöki alapképzési szak.
  • Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, az erdőmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi mérnöki, valamint a természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak.
  • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzés célja: olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

A képzés felépítése 

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel) vagy gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel).  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

A kertészmérnöki MSc szakon végzettek el tudnak helyezkedni: a kertészeti termelést irányító, szabályozó, ellenőrző intézményeknél, szervezeteknél, cégeknél; kertészeti vállalkozásoknál; szakigazgatási és szaktanácsadói feladatokat ellátó intézményeknél, szervezeteknél. A diploma megszerzése után doktori iskolában is folytathatók a tanulmányok.

INFORMÁCIÓK

Felvételi elbeszélgetés - információk

Témakörei

Kredit elismerési kérelem

Kredit elismerési kérvény melléklete

Szakfelelős: Dr. Király Ildikó főiskolai docens 
Telefon: +36 76 516 344
Mobil: +36 30 495 2798
E-mail: kiraly.ildiko@nje.hu


Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység
Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 17.