A felsőoktatási szakképzési szak megnevezése: Mezőgazdasági (Agricultural assistant)

A képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • felsőoktatási szakképzési szint
 • szakképzettség: mezőgazdasági mérnökasszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: nappali és levelező tagozaton is 3+1 félév

Specializáció nappali és levelező tagozaton:

 • Nincs.

A képzés célja: A szak képzési célja, olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. Felkészültek tanulmányaiknak az alapképzésben, elsősorban a Mezőgazdasági mérnök alapszakon, való folytatására. 

Karunkon választható alapképzési szakok az oklevél megszerzése után: A szak elvégzése után lehetőséged van kreditek beszámításával megkezdeni a Mezőgazdasági mérnöki, a Vidékfejlesztési agrármérnöki vagy a Kertészmérnöki BSc képzésünket. 

Felvételi követelmények, szakra történő jelentkezés módja és az önköltséges képzés díja részletesen olvasható a felvételi tájékoztatóban (felvi.hu)

Mintatantervek

A félév teljesítésének feltétele, tantárgytól függően: kollokvium (ötfokozatú értékeléssel), gyakorlati jegy (ötfokozatú értékeléssel) vagy aláírás megszerzése.  Számonkérés módja zárthelyi dolgozat, online teszt, otthoni önálló feladat, tervezési feladat, prezentáció stb.

Az abszolutórium (végbizonyítvány megszerzése): a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, valamint az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése, a tantervben előírt valamennyi kredit megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, a záróvizsgára történő jelentkezés. A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szerzett képzettséggel?

 • egyéni gazdaságokban,
 • növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági részvénytársaságoknál és Kft-knél,
 • agrár jellegű kis- és nagyvállalkozásoknál,
 • mezőgazdasági alapanyag, gép- és vegyszer forgalmazó vállalatoknál,
 • termelői, értékesítő szervezeteknél
 • a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakigazgatási szerveknél,
 • szaktanácsadói hálózatoknál. 

Információ

Szakfelelős: Dr. Hüvely Attila főiskolai docens
Telefon: +36 76 517 661
E-mail: huvely.attila@nje.hu

Oktatási Igazgatóság KVK Kari Egység
Kapcsolattartó: Kátai-Urbán Ágnes
Iroda: Kecskemét, Izsáki út 10. I. em.
Telefon: +36 76 516 451
E-mail: katai-urban.agnes@nje.hu

Az oldal frissítésének dátuma: 2023. 02. 10.